GDPR

Informace o zpracování osobních údajů společností Nemoinspekt s.r.o.

Dovolujeme si vás informovat o zpracování osobních údajů společností Nemoinspekt s.r.o.

Správcem osobních údajů je společnost Nemoinspekt s.r.o., IČO: 290 60 796, se sídlem: Rumunská 1798/1, 120 00 Praha 2 – Nové Město (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“).

Společnost zpracovává vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)

(dále jen „Nařízení“), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 1. Kdy Společnost zpracovává vaše osobní údaje?

 1. Při uzavření smlouvy s vámi a Společností, v rámci níž vám Společnost dodává služby nebo vy dodáváte zboží či služby Společnosti

Právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost, plnění zákonné povinnosti

Účel: realizace smlouvy, dodržení archivačních povinností, plnění povinností ohledně vedení účetnictví

Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s vámi, po dobu trvání archivační doby stanovené zákonem a dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku trvajícího i po skončení smluvního vztahu s vámi.

 1. V případě, že jste kontaktní osobou a/nebo zaměstnancem zákazníka či dodavatele Společnosti, s nímž Společnost uzavřela smlouvu

Právní titul: oprávněný zájem Společnosti – realizace smlouvy se zákazníkem či dodavatelem Společnosti

Účel: komunikace se zákazníkem či dodavatelem Společnosti prostřednictvím pověřených zástupců zákazníka či dodavatele

Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem či dodavatelem, který uzavřel se Společností smlouvu, po dobu trvání archivační doby stanovené zákonem a dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku trvajícího i po skončení smluvního vztahu se zákazníkem či dodavatelem, který uzavřel se Společností smlouvu.

 1. Za účelem zasílání obchodních sdělení, jste-li zákazníkem Společnosti (uzavřel/a jste se Společností smlouvu)

Právní titul: oprávněný zájem Společnosti – zasílání obchodních sdělení zákazníkům pro účely přímého marketingu

Účel: zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány do okamžiku, kdy dáte Společnosti najevo, že si nepřejete dostávat od Společnosti obchodní sdělení, maximálně však po dobu 3 let.

Dovolujeme si vás informovat, že v souladu s čl. 21 odst. 2 Nařízení máte právo vznést kdykoliv námitku proti tomuto zpracování za účelem přímého marketingu Společnosti.

 1. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách společnosti nebo zadáte dotaz prostřednictvím chatu na našich webových stránkách

Právní titul: oprávněný zájem Společnosti – zpracování vašeho dotazu či požadavku

/ plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost (pokud jste náš zákazník nebo se v budoucnu stanete naším zákazníkem)

Účel: komunikace se zákazníkem/potenciálním zákazníkem

Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány pouze po dobu pro vyřízení vašeho dotazu či požadavku, případně po dobu trvání smlouvy, jste-li zákazníkem Společnosti a uzavřel-li jste se Společností smlouvu.

 1. Jakým způsobem Společnost zpracovává vaše osobní údaje?

Společnost zpracovává vaše osobní údaje automatizovaně i manuálně. Osobní údaje jsou chráněny před poškozením nebo před zpřístupněním neoprávněným osobám.

Společnost nevyužívá osobní údaje pro automatizované individuální rozhodování ani profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

 1. Komu mohou být vaše osobní údaje předávány?

Osobní údaje mohou být předávány naším smluvním partnerům pouze pro shora popsané účely. Těmito smluvními partnery mohou být poskytovatelé softwaru, inspektoři nemovitosti podílející se na provedení díla, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Osobní údaje mohou být také předávány jiným subjektům, např. orgánům veřejné moci, v případech, kdy to Společnosti ukládají právní předpisy.

Společnost nepředává vaše osobní údaje do třetích zemí či mezinárodním organizacím.

 1. Odkud Společnost získává vaše osobní údaje?

Osobní údaje Společnost získává z následujících zdrojů:

  • údaje jste Společnosti poskytl vy v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo v rámci komunikace se Společností (např. prostřednictvím kontaktního formuláře);

  • údaje Společnosti poskytl její zákazník či dodavatel, jehož jste kontaktní osobou a/nebo zaměstnancem;

  • v odůvodněných případech získáváme vaše osobní údaje z veřejných rejstříků, seznamů či evidencí, jako např. obchodní rejstřík.

 1. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 1. Právo na přístup – můžete Společnost požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracovává. Společnost poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.

 2. Právo na opravu – můžete Společnost požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o vás zpracovává.

 3. Právo na výmaz – můžete Společnost požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

  2. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

  3. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

  4. vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

  5. vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;

  6. vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 4. Právo na omezení zpracování – můžete Společnost požádat, aby omezila zpracování vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

  1. popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;

  2. zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

  3. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  4. vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

 5. Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných v Nařízení máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste poskytl Společnosti., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;

 6. Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů u Společnosti pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Společnosti, jak je uvedeno výše v bodě 1 tohoto dokumentu;

 7. Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Pro uplatnění vašich výše uvedených práv můžete kontaktovat Společnost prostřednictvím e-mailové adresy info@nemoinspekt.cz

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.