Všeobecné obchodní podmínky produktu „Odborné prověření nemovitosti“

podle § 1751 odst. 1 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1.  Základní ustanovení

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Nemoinspekt Bytové domy s.r.o., IČ 03908666, se sídlem: Rumunská 1798/1, 120 00 Praha 2 – Nové Město (dále jen „Zhotovitel“) za účelem úpravy vztahů s koncovými zákazníky v rámci své podnikatelské činnosti dále jen („Podmínky“).

1.2  Zhotovitel je právnickou osobou podnikající v oblasti technické inspekce nemovitostí. Vedle své hlavní činnosti zprostředkovává vztahy v této oblasti mezi třetími osobami z řad svých obchodních partnerů a klientů.

2.  Definice některých pojmů

2.1  „Objednatel“: Je fyzická či právnická osoba, která objednala službu.

2.2  „Dílo“: Objednatelem u Zhotovitele objednané provedení neinvazivní technické inspekce nemovitosti či poskytnutí poradenských služeb v rozsahu smluveném ve smlouvě o dílo, resp. potvrzené objednávce. Předmětem Díla je provedení neinvazivní technické inspekce nemovitosti a elektronická zpráva o stavu nemovitosti doplněná o fotodokumentaci závad v případě jejich zjištění.

2.3  „Smlouva“: Je smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejíž obsah se vedle potvrzené objednávky samotné řídí
rovněž těmito Podmínkami v těch případech, kdy Smlouva o poskytování služeb výslovně nestanoví jinak. Ze Smlouvy plyne Zhotoviteli závazek provést dílo a Objednateli závazek převzít předmět díla a zaplatit cenu díla.

3.  Uzavření smlouvy

3.1   Smlouva nevyžaduje písemnou formu.

3.2  Je-li uzavřena Smlouva písemně, vzniká podpisem písemné smlouvy či objednávky uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Je-li Smlouva uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, je uzavřena potvrzením přijetí objednávky ze strany Zhotovitele.

4.  Cena a splatnost

4.1   Výše ceny se řídí rozsahem objednaných služeb. Smluvená cena je uvedena na základě platného ceníku zveřejněného na internetových stránkách Zhotovitele v objednávce.

4.2  Cena je konečná, zahrnuje veškeré provize, daně a poplatky, není-li v ceníku uvedeno jinak.

4.3  Zhotovitel je plátcem DPH.

4.4  Cena je splatná do 14 dnů od doručení vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dnem předání předmětu
Díla Objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit na účet Zhotovitele č. 2500773375/2010 (Fio banka).

4.5  V případě prodlení se zaplacením delším než 10 dní vzniká Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení po splatnosti.

5.  Další povinnosti Zhotovitele

5.1  Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy. Výjimku tvoří listinné podklady týkající se posuzované nemovitosti. Za úplnost poskytnutí těchto listin zodpovídá Objednatel.

5.2  Zhotovitel není povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

5.3  Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně kontaktních údajů.

5.4  Zhotovitel se zavazuje nepředávat bezdůvodně jakékoli informace vč. Předmětu díla třetí osobě. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou Objednateli neoprávněným zpřístupněním Předmětu díla třetí osobě.

6.  Další povinnosti Objednatele

6.1  Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost vyplývající z této smlouvy nebo zhotovitelem odůvodněně požadovanou, a to zejména:

 • umožnit či zajistit Zhotoviteli zákonný přístup do nemovitosti, která je předmětem inspekce či
  posouzení a to i opakovaně,
 • dodat Zhotoviteli dostupné podklady k nemovitosti (zejména projektová dokumentace, u novostavby též dokumentace
  skutečného provedení stavby, všechny dostupné revizní zprávy, případně prohlášení vlastníka nebo výpis z KN),
 • zdržet se všeho, čím by bylo bráněno Zhotoviteli ve vytvoření Díla, a zajistit, aby se uvedeného zdrželi též uživatelé nemovitosti,
 • zajistit, aby v době výkonu činnosti Zhotovitele a v době bezprostředně navazující, byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v
  nemovitosti a tyto upozorněny na prováděnou činnost

6.2  Objednatel se zavazuje sdělit Zhotoviteli nejpozději při uzavření smlouvy úplné, pravdivé a správné informace týkající se zejména Nemovitosti, jeho záměrů s Nemovitostí a bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele o všech skutečnostech, které mohou být významné pro plnění závazků Zhotovitele.

6.3  Objednatel nemá právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu jeho provádění.

7.  Reklamace

7.1  Objednatel je oprávněn vytknout vady provedené služby do 30 dní po jejím provedení, a to písemně či e-mailem.

7.2  Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dní reklamovanou činnost posoudit a sdělit stanovisko Objednateli.

8.  Odstoupení od smlouvy

8.1  Od Smlouvy lze odstoupit jen v případech stanovených zákonem, a/nebo Smlouvou, a/nebo těmito podmínkami.

8.2  Zhotovitel má podle těchto podmínek právo odstoupit:

 • neposkytl–li nebo neposkytuje –li součinnost potřebnou k řádnému plnění této smlouvy, a nebo
 • nesložil-li přiměřenou a nebo Zhotovitelem vyžadovanou zálohu,
 • porušuje–li Objednatel tuto smlouvu nepodstatným způsobem a nesjedná–li nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě k tomuto
  mu Zhotovitelem poskytnuté,
 • porušuje–li Objednatel tuto smlouvu podstatným způsobem.

8.3  Objednatel má podle těchto podmínek právo odstoupit:

 • porušuje–li Zhotovitel tuto smlouvu podstatným způsobem, a nebo
 • porušuje–li Zhotovitel tuto smlouvu nepodstatným způsobem a nesjedná–li nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě k tomuto
  mu Objednatelem poskytnuté

8.4  Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména opakované neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy, nebo hrubé jednorázové neplnění závazků dle této smlouvy.

8.5  Odstoupením zanikají účinky této smlouvy ke dni doručení písemného úkonu o odstoupení této smlouvy. Odstoupením není nijak dotčeno právo na smluvní pokutu a náhradu škody. Při odstoupení má Zhotovitel právo vyúčtovat si doposud provedenou činnost a má
nárok na úhradu ceny za dílo sníženou o to, co Zhotovitel neprovedením díla ušetřil, avšak v případě odstoupení spotřebitele podle § 1832 ObčZ toto neplatí.

9.  Informace pro spotřebitele

9.1  Objednatel spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

9.2  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici zdarma ke stažení na webové stránce: www.nemoinspekt.cz/odstoupeni/formular.

9.3  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

9.4  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

9.5 Uzavřením smlouvy souhlasíte, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě má spotřebitel povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

9.6  Pro případ uzavření smlouvy pomocí prostředku komunikace na dálku sděluje tímto Zhotovitel klientům – spotřebitelům nad rámec výše uvedeného následující informace:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku nese klient sám.
 • Zhotovitel tímto poučuje zákazníka coby spotřebitele, že je v případě sporu s Objednatelem oprávněn se domáhat svého práva na
  mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb.,
  o ochraně spotřebitele, k následující instituci: Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město 120 00, webové stránky: http://www.coi.cz.
 • Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na uvedených webových stránkách České obchodní inspekce.
 • Za vydání vyhotovení smlouvy se považuje potvrzení zaslané Objednateli o obsahu uzavřené smlouvy obsahující všechny její sjednané
  náležitosti.

10.  Společná a závěrečná ustanovení

10.1   Tyto podmínky platí pro smlouvy sjednávané k nemovitostem nacházejícím se na území Prahy a Středočeského kraje. Smlouvy uzavírané k nemovitostem v ostatních krajích ČR nebo mimo území České republiky podléhají sjednání zvláštní úplné smlouvy.

10.2  Objednatel i Zhotovitel souhlasí, že veškerou komunikaci bude možné provádět i elektronicky, např. emailem. Za platně doručenou zprávu strany budou považovat i zprávu odeslanou na adresu fyzické osoby jednající za Objednatele.

10.3  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a před soudy České republiky. Smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Zhotovitele.

10.4  Tyto Podmínky jsou původně vydané v českém jazyce. V případě jejich překladu do jiných jazyků bude vždy závazná česká
verze.

10.5  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.11. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně
jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Zhotovitele nebo elektronicky na www.nemoinspekt.cz/vop/doplnit. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto podmínky libovolně aktualizovat. V takovém případě zveřejní oznámení o aktualizaci podmínek domovské webové stránce po dobu 30 dnů. V případě nepodstatných změn podmínek po tomto období Objednatelé potvrzují, že se s těmito podmínkami seznámili a že
přijímají případné změny. V případě podstatné změny podmínek vzniká Objednateli právo na odstoupení od smlouvy.

10.6  Zhotovitel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu i bez souhlasu Objednatele. Je–li
Objednatel spotřebitelem, může tak Zhotovitel učinit pouze tehdy, nedojde–li tím ke zhoršení dobytnosti nebo zajištění případných pohledávek Objednatele za Zhotovitelem.

10.7  Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí.

10.8  Otázky neupravené těmito podmínkami nebo Smlouvou o dílo se řídí všeobecnými právními předpisy.

10.9  Objednatel, resp. osoby, jimž náleží ochrana osobních údajů, souhlasí se zpracováním osobních údajů a zhotovitel se zavazuje s těmito údaji nakládat jen ve smyslu nařízení EU 2016/679 úř. věst., v platném znění a jen za účelem realizace této smlouvy

Jsme tu pro Vás

Telefon+420 730 193 333
ain

Nebo nám napište

Emailinfo@nemoinspekt.cz
ain

Sledujte nás

ain