Nosné konstrukce, příčky a nenosné konstrukce

Ve spolupráci se serverem www.ceskykutil.cz přinášíme další díl seriálu o závadách nemovitostí, ve kterém se věnujeme závadám nosných konstrukcí a vnitřních příček. Zejména nosné konstrukce tvoří jednu z hlavních částí nemovitosti a jejich případné statické poruchy mohou znamenat náklady v řádech statisíců korun. Oproti tomu rekonstrukce nenosných vnitřních příček je relativně snadno proveditelná, s náklady obvykle v jednotkách až desítkách tisíc korun dle rozsahu.

Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:

1. Trhliny ve svislých nosných konstrukcích

Nejčastějšími příčinami trhlin v nosných konstrukcích jsou různě sesedající základy (dům založený na více horninách, promrzání základů) či přetížení základů v důsledku dodatečné nástavby nebo změny ve způsobu užívání. Pokud je k původní nosné stěně navázána přístavba, vznikají trhliny právě v důsledku rozdílné hloubky základů obou částí stavby. V tom případě je nutné zjistit, zda se jedná o aktivní či pasivní trhlinu. Pasivní trhliny stačí vhodným způsobem vyspravit, aktivní je nutné dále řešit se statikem.

K ověření, zda se jedná o aktivní či pasivní trhliny, se používají sádrové terče. Terče je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat – pokud se v terči objeví trhlina, zaznamená se datum a šířka. Zaznamenané výsledky je nutné průběžně vyhodnocovat a v případě značné šířky aktivní trhliny (v řádu cm) nebo jejího rychlého rozvoje okamžitě řešit jako havarijní stav.

2. Nahnilé dřevěné nosné konstrukce v důsledku zatékání střechou

Dřevěné konstrukce krovu či trámového stropu mohou být napadené hnilobou v důsledku dlouhodobého zatékání střechou. Pokud je tato závada identifikována, je nutné nejprve odstranit příčinu zatékání do střechy a poté dle rozsahu poškozenou část dřevěné konstrukce vyspravit (např. příložkami) nebo zcela nahradit novými prvky.

3. Dřevěné nosné konstrukce napadené dřevomorkou

Napadení dřevěných konstrukcí dřevomorkou je větší problém. Dřevomorka domácí je agresivně se šířící dřevokazná houba. Napadá zejména starší stavby, kde působí prolínající půdní vlhkost a které nejsou dostatečně odvětrány. Zejména se jí nevyhnou podlahy a dřevěné konstrukce stěn i stropů, dokonce pronikne i do omítky.

Pokud jste dřevomorku objevili, určitě se o její likvidaci poraďte s odborníkem, a to zejména v případě, že jsou napadeny nosné konstrukce. Důkladné odstranění všech plodnic a napadených dřevěných částí je poměrně náročnou záležitostí, a pokud je napadena zeď a spáry mezi cihlami či kameny, je nutné ji vybourat a po chemickém ošetření dozdít novou.

Nejlepším způsobem ochrany před dřevomorkou je prevence – zejména dostatečné odvětrání ohrožených prostor. Stavbu je také třeba dostatečně izolovat proti pronikání vlhkosti.

4. Nadměrné deformace krovů

K nadměrným deformacím krovu dochází např. vlivem přetížení po výměně střešní krytiny nebo provedenými neodbornými zásahy (při vestavbě obytného podkroví apod.). Jak ukazuje schéma působení sil v krovu (na obrázku), krov může vytlačovat do strany nedostatečně zakotvenou pozednici. „Hlavními projevy deformací krovu jsou trhliny ve štítových stěnách či viditelné deformace pozorovatelné na krytině střechy,“ uvádí František Valeš ze společnosti Nemoinspekt.

Při zjištění výraznějších deformací krovu je vhodná konzultace se statikem a následná odborná oprava. Podle rozsahu poruchy se náklady mohou pohybovat v desítkách až statisících korun.

5. Trhliny v příčkách a nenosných konstrukcích v důsledku deformací ostatních konstrukcí

Obvyklé příčiny trhlin v nenosných konstrukcích jsou zejména přenos napětí z nosných konstrukcí přes nevhodně řešené spáry (či chybějící dilatace) v důsledku dotvarování nosných konstrukcí. Projevy jsou obvykle snadno pozorovatelné: šikmé trhliny v příčkách, trhliny na styku nenosné a nosné konstrukce, či vyboulení sádrokartonových příček.

Podobně jako u nosných konstrukcí je nejprve vhodné nanesení sádrových terčů k ověření, zda se jedná o aktivní či pasivní trhliny. Pokud se jedná o trhliny pasivní, stačí praskliny vyčistit a vyplnit trvale pružným tmelem pro interiéry či jiným vhodným materiálem. Tuto opravu zvládne i zručný kutil, spojené náklady za materiál mohou dosáhnout jednotek tisíců korun.