Střecha a klempířské prvky

Ve spolupráci se serverem www.ceskykutil.cz přinášíme další díl seriálu o závadách nemovitostí, ve kterém se budeme věnovat závadám střech a klempířských prvků. Střecha tvoří jednu z hlavních částí nemovitosti a její případná rekonstrukce znamená náklady v řádech statisíců korun. Podobně závažné následky může mít dlouhodobé zatékání střechou, kdy dochází k degradaci okolních konstrukcí – zejména krovů a stropních trámů. Oproti tomu je oprava klempířských prvků snadněji proveditelná, s náklady obvykle v jednotkách až desítkách tisíc korun dle rozsahu.

Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:

1. Chybné odvodnění pojistné hydroizolační fólie

Častou závadou, a to i u novostaveb a rekonstrukcí, je vadně provedené odvodnění pojistné hydroizolační fólie (dolní okraj není podložen okapním plechem, vstup vzduchu do mezery uzavřen latí, případně je fólie prověšená). Pokud se voda při větrem hnaném dešti dostane pod střešní krytinu, nemůže volně odtékat z pojistné hydroizolační fólie. „V takovém případě je nutné částečné rozebrání střešní krytiny a oprava zakončení hydroizolační fólie. Závadu je nutné odhalit a odstranit dříve, než voda začne způsobovat degradaci okolních prvků.“ říká Ing. František Valeš ze společnosti Nemoinspekt.

2. Nekvalitně provedená hydroizolace ploché střechy

U plochých střech bývá velmi časté nekvalitní provedení hydroizolační vrstvy – nedostatečný spád, nerovnosti v ploše střechy, nebo nesprávně kotvená hydroizolace vytažená na atiku. Při dešti nemůže voda volně odtékat do dešťosvodů a v ploše střechy se pak tvoří kaluže. Dlouhodobé působení vody a usazenin v propadlých místech snižuje životnost hydroizolační vrstvy. Následná oprava spočívá v kompletní rekonstrukci hydroizolační vrstvy a v závislosti na rozloze střechy může dosáhnout i statisíců Kč.

3. Střešní krytina na konci životnosti

Další z nejčastějších závad, vyskytující se zejména u starších rodinných domů, je střešní krytina na hranici životnosti (v některých případech i za hranicí). Často je tato závada spojena s chybějící tepelnou izolací střechy, případně se závadami krovů vzniklých působení vlhkosti či napadením dřevokazným hmyzem. Nevyhovující stav střešní krytiny vyžaduje okamžitou opravu, následky zatékání do krovu a ostatních konstrukcí se mohou významně prodražit. Cenově se rekonstrukce střechy řadí k nejnáročnějším opravám, počítejte s částkou okolo 2000 Kč/m² střechy (bez zateplení). Tepelná izolace a sádrokartonový podhled vyjdou na dalších cca 1250 Kč/m².

4. Nedostatečný sklon střešní krytiny

Méně častou závadou, nicméně o to náročnější z hlediska případné opravy, je nedodržení doporučeného minimálního sklonu skládané střešní krytiny (bez doplňkových hydroizolačních opatření). Při délce střešní plochy ve směru sklonu delší než 10m, v nadmořských výškách vyšších než 600 m n.m. a v nechráněných polohách s intenzivními větry se doporučuje sklony zvětšit nejméně o 5%. U šikmých střech nad obytným podkrovím je nutno doplňkovou vodotěsnící vrstvu navrhnout vždy.

5. Nedostatečná údržba klempířských prvků, zatékání z porušených žlabů

Obvyklou závadou u většiny starších nemovitostí je chybějící či nedostatečná údržba klempířských prvků, zejména poškozené nátěry a lokální či plošné napadení korozí. V krajním případě může dojít až k proreznutí klempířských prvků a následnému zatékání do konstrukcí. Opravu či výměnu některých prvků zvládne i zručný kutil, spojené náklady za materiál dosáhnou minimálně několika tisíc korun. Obzvláště problematické je zatékání z mezistřešních, zaatikových či přechodových žlabů.