Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v naší společnosti

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Nemoinspekt s.r.o., se sídlem Rumunská 1798/1, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 290 60 796, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 200163, tel. + 420 730 193 333, email: info@nemoinspekt.cz

2. V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

A. Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem?

O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším klientem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a zákonu č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a chcete od nás dostávat marketingové nabídky.

B. Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost
Účel:
• realizace či jednání za účelem realizace poskytnutí služeb a produktů na základě objednávky nebo smlouvy.

b) Právní titul: Oprávněný zájem správce
Účel:
• vymáhání dlužných částek za provedenou práci nebo jiných pohledávek Správce,
▪ přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim klientům spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem. Komunikace probíhá různými kanály včetně elektronických (např. e-mail, telefonický rozhovor),
▪ vyřizování poptávek z kontaktního formuláře.

c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona
Účel: poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

• Vaše identifikační a kontaktní údaje,
• údaje o službách, které objednáváte, příp. o zboží či službách, které nám poskytujete,
• údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
• platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Vaše osobní údaje zpracovávané správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí z následujících zdrojů:

a) Údaje jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce.
b) Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

5. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

6. Kdo je příjemcem osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

• našim dodavatelům informačních technologií, účetním společnostem
• jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);
• inspektoři nemovitostí

7. Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

Vaše údaje jsou u nás uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.

Za účelem vedení Vašeho účtu v klientské zóně budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.

V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje, po předepsanou dobu.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu ukládáme Vaše údaje po dobu 3 let od skončení realizace našeho posledního smluvního vztahu.

Pro marketingové účely prováděné na základě souhlasu po dobu 3 let tak, jak je uvedeno v souhlasu.

8. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

• Právo na přístup – můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
• Právo na opravu – můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
• Právo na výmaz – můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
c. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
d. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

• Právo na omezení zpracování – můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
a. Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
c. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d. Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

• Právo na přenositelnost údajů – v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zároveň se provádí automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
• Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat.
• Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce
• Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

9. Je poskytování Vašich osobních údajů dobrovolné nebo povinné?

Poskytování osobních údajů v souvislosti s čl. 2 písm. A výše je dobrovolné, přičemž o udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším klientem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR či zákonu č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby naší společnosti.
Poskytování osobních údajů v souvislosti s č. 2 písm. B výše je vzhledem k uvedeným účelům zpracování povinné.

10. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.

11. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší společnosti.

12. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděném bez Vašeho souhlasu?

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.

13. Jsou vaše údaje předávány do třetí země či mezinárodní organizaci?

Vaše údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Tímto byly subjekty údajů poučeny o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 GDPR.